csokikorzo webáruház, webshop

Kategóriák

GDPR Adatvédelmi tájékoztató 2.rész
 VIII. AZ ÉRINTETTEK JOGAI  
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogait az Info tv. 14.-19. §-aiés 21. §-a, továbbá a GDPR III. fejezete 12-22 és 34. cikkei tartalmazzák. A Tájékoztatóban az érintettek jogait a mindkét jogszabályra figyelemmel foglaljuk össze:
Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy jogaik gyakorlására az Adatkezelő X. pontban feltüntetett elérhetőségeit használhatják.

A GDPR szerinti általános szabályok: amelyek teljesítése érdekében az Adatkezelőnek meg kell tenni a szükséges intézkedéseket
• minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtani.
• az információkat írásban vagy más módon ideértve az elektronikus utat is kell megadni.
• az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták a személyazonosságát.
•ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be a választ is elektronikus úton kell megadni kivéve, ha az érintett másképp kéri.
• a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül, a kérelem beérkezésétől egy hónapon belül kell megadni a 15 - 22 cikk szerinti kérelmek kapcsán hozott intézkedésekről és amely határidő szükség szerint amennyiben a kérelem összetett, ill. nagy számú kérelem érkezik az Adatkezelőhöz további két hónappal meghosszabbítható.
• az Adatkezelőnek legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatni kell az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, ha nem tesz intézkedéseket a kérelme nyomán, ill. egyidejűleg arról hogy a Hatósághoz panaszt nyújthat be és bírósági jogorvoslattal is élhet.
• a 13. 14 cikkek szerinti információkat, továbbá a 15. cikkés a 22 cikk között nevesített jogok eseténvalamint a 34. cikk (tájékoztatás adatvédelmi incidensről) szerinti tájékoztatásokat díjmentesen kell megadni az érintett részére. Amennyiben az érintett kérelme ismétlődő jellegű vagy egyértelműen megalapozatlan (bizonyítása az Adatkezelő dolga) akkor az Adatkezelőnek joga van ésszerű összeg felszámítására.

Az egyes érintetti jogok:
• tájékoztatáshoz való jog: GDPR 13. és 14. cikk
Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:
a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben annak tényét, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,

továbbá ezen felül az Adatkezelőnek tájékoztatást kell adnia:
a) személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
c) a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (érintett önkéntes hozzájárulása különleges személyes adatok kezelésére a webáruház ilyen adatokat nem kér és nem kezel) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
f) a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a fentiekben említett minden releváns kiegészítő információról.

emellett tájékoztatási kötelezettség terheli az Adatkezelőt:
• az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól, és az elhárítására megtett intézkedésekről
• az adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről
• az adatfeldolgozó adatairól abban az esetben, ha adatfeldolgozót vett igénybe.

Adatkezelő az elutasított kérelmekről a Hatóságot a tárgyévet követő év január 31.-ig értesíti.A tájékoztatáshoz való jog írásban a Tájékoztató IX. pontjában (az Adatkezelő elérhetőségei) rögzített elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

• személyes adatokhoz való hozzáférési jog: GDPR 15 cikk
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
o az adatkezelés céljai,
o az érintett személyes adatok kategóriái,
o azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,
o adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontja,
o az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
o a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
o ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ
o az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

• helyesbítéshez való jog: GDPR 16 cikk
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.Amennyiben a helyesbítéshez szükséges adatok az Adatkezelő rendelkezésére állnak akkor az adatok helyesbítését az adatkezelő automatikusan –külön erre irányuló kérelem nélkül is – elvégzi.

• törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”): GDPR 17. cikk

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
o a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
o az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
o az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
o a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
o a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
o a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ugyanakkor a törléshez (elfeledtetéshez) való jog nem abszolút, tehát nem alkalmazható, amennyiben az adatkezelés szükséges:
o a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
o a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
o a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
o a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
o jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

• adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog: GDPR 18. cikk
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
o az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, o az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
o az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
o az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.Amennyiben az érintett adatai korlátozás alá kerültek az Adatkezelő a korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintetteket.

• adathordozhatósághoz való jog: GDPR 20 cikk

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek az adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul és automatizált módon történik.
Ugyanakkor ezen jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot, és nem érintheti hátrányosan mások jogait és kötelezettségeit.

• tiltakozáshoz való jog: GDPR 21. cikk

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az alábbiakon alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is:
o az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
o az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

• automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: GDPR 22. cikk
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a jogosultság nem alkalmazható abban az esetben, ha a döntés:
o az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
o meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy
o az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

A GDPR értelmében „profilalkotásnak” minősül a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

IX. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

Az Info tv. előírásai alapján az érintett tiltakozása esetén az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az érintett az adatkezelőmeghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a hivatkozott határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekébenbírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
Ha az adatkezelő az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen.
Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
A GDPR rendelkezései alapján, amennyiben az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett 15-22 cikkeken alapuló kérelme nyomán késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

• bírósági jogérvényesítés:

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint azokban az esetekben, amikor az érintett tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen, az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

• kártérítés és sérelemdíj:
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. 
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
A fenti jogorvoslati lehetőségeken túlmenően az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH)is fordulhat, melynek feladata a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu
Tájékoztató az érintetti jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról:
http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

X. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE,ELÉRHETŐSÉGEIÉS A TÁJÉKOZTATÓVAL KAPCSOLATOS SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK 

ADATKEZELŐ:
CÉGNÉV: CSOKI KORZÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
CÉGJEGYZÉKSZÁM: Cg. 02-09-078242
SZÉKHELY: 7627 Pécs, Szeder u. 32/2.
ADÓSZÁM: 23710085-2-02
EMAIL CÍM:mayachoc.hun@gmail.com
TELEFONSZÁM: 3630 2771 621, 3670 347 2501.

JELEN TÁJÉKOZTATÓSZERZŐI JOGI MŰNEK MINŐSÜL, AMELY UTÁN A SZERZŐI JOGI VÉDELEM KIZÁRÓLAG A TÁJÉKOZTATÓ KÉSZÍTŐIT ILLETI MEG. ENNEK MEGFELELŐEN TILOS A TÁJÉKOZTATÓ KÉSZÍTŐINEK KIFEJEZETT ÍRÁSOS HOZZÁJÁRULÁSA HIÁNYÁBAN JELEN TÁJÉKOZTATÓ TARTALMÁT AKÁRCSAK RÉSZBEN IS HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRE LEMÁSOLNI, ÁTDOLGOZNI, MINTAKÉNT, SABLONKÉNT FELHASZNÁLNI, ÉRTÉKESÍTENI,VAGY – IDE NEM ÉRTVE A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEK SZERINTI SZABAD FELHASZNÁLÁS ESETEIT – BÁRMILYEN EGYÉB MÓDON FELHASZNÁLNI (TOVÁBBIAKBAN: ENGEDÉLY NÉLKÜLI FELHASZNÁLÁS). AZ ENGEDÉLY NÉLKÜLI FELHASZNÁLÁS KÖRÉBE TARTOZÓ MAGATARTÁST MEGVALÓSÍTÓ SZEMÉLY TUDOMÁSSAL BÍR ARRÓL, HOGY EMIATT A SZERZŐI JOGI JOGOSULTAK A POLGÁRI JOG SZABÁLYAI SZERINT KÁRTÉRÍTÉSI KÖVETELÉSSEL FOGNAK ÉLNI VELE SZEMBEN.

Bevásárlókosár

Kérjük, lépjen be.

Elfelejtett jelszó
Regisztráció
Nem tudok belépni

Hírlevél

Termék ajánló
Webáruház készítés és bérlés

0.22 mp
HÍRLEVÉL