csokikorzo webáruház, webshop

Kategóriák

Hozzájárulás Hírlevélhez
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT HÍRLEVÉL KÜLDÉSÉHEZ

Hozzájárulok, hogy az Csoki Korzó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7627 Pécs, Szeder utca 32/2., cégjegyzék szám: 02-09-078242 , adószám: 23710085-2-02)(továbbiakban: Társaság), mint adatkezelő az általam megadott személyes adataimat jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom alapján a Társaság számomra hírlevelet küldhet. A hírlevél küldési szolgáltatásra az adatkezeléshez való előzetes hozzájárulási nyilatkozat elfogadásával és aláírásával iratkozhatom fel. A Társaság a hírlevél küldése céljából az adatkezelési nyilvántartásában rögzített személyes adataimat csak a hozzájáruló nyilatkozatomban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelheti és harmadik fél számára kizárólag az előzetes hozzájárulásommal adhatja át.

A hírlevél küldésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatom. Ebben az esetben a Társaság minden személyes adatomat a nyilvántartásából haladéktalanul törölni köteles, és részemre a továbbiakban hírlevelet nem küldhet. A hírlevél küldési szolgáltatás visszavonó nyilatkozatomat elküldhetem a Társaság alábbi e-mail címére (mayachoc.hun@gmail.com), illetve a Társaság alábbi postázási címére (Csoki Korzó Korlátolt Felelősségű Társaság, 7627 Pécs, Szeder utca 32/2.) is, vagy egyszerűen a Társaság által küldött Hírlevél alján található „LEIRATKOZÁS” gombra kattintva.

Az adatkezelés célja: az Érintettekkel való kapcsolattartás, az Érintettek a Társaság aktuális akcióiról történő tájékoztatása
A kezelt adatok köre:
• név
• e-mail cím
Adatkezelés jogalapja: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR, általános adatvédelmi rendelet) rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás személyes adatok meghatározott céljából történő kezeléséhez.

Az adattárolás határideje: a hírlevél küldési szolgáltatás időtartamának végéig, illetve az Érintett által a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.
Az adatkezelés címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással foglalkozó munkatársai, illetve a Társaság informatikusa. A Társaság adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak hírlevél szolgáltatásunkra feliratkozó személyek személyes adatait megismerni.
Az adatkezelés módja: A Társaság adatkezelése megfelel a GDPR által meghatározott adatvédelmi előírásoknak. A Társaság személyes adatot csak jogszabályban meghatározott feltételekkel és garanciákkal továbbíthat.

Jogaim a személyes adataim kezelésével kapcsolatban:

• tájékoztatást kérhetek a személyes adatok kezelésének módjáról
• visszajelzést kérhetek arról, hogy a személyes adatok kezelése folyamatban van-e
• kérhetem a személyes adataim indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, módosítását, a hiányos adatok kiegészítését
• tiltakozhatok a személyes adataim kezelése ellen és kérhetem a személyes adataim törlését („elfeledtetését”), valamint azok zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével) valamint
• bíróság előtt jogorvoslattal élhetek, továbbá
• panaszt tehetek a felügyelő hatóságnál (https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html), illetve vizsgálatot kezdeményezhetek. Amennyiben külföldi állampolgár vagyok, abban az esetben a lakóhelyem szerinti felügyeleti hatósághoz is fordulhatok panaszommal.
A személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzésére és ezek elősegítésére jogosult szerv:
• Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
• Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
• Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
• Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410
• E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: https://www.naih.hu/

Mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnék panaszommal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – megkeresem a Társaságot is.
A Társaság köteles kérésemre tájékoztatást adni az általa kezelt, illetve az általa – vagy adatfeldolgozó igénybe vétele esetén a megbízott adatfeldolgozója által – feldolgozott
• adataimról,
• azok forrásáról,
• az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
• időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
• az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
• adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
• személyes adataim továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Társaság a tájékoztatási kérelmem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 21 napon belül, (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) közérthető formában írásban köteles megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtottam be. Egyéb esetekben a Társaság költségtérítést állapíthat meg. A már megfizetett költségtérítést a Társaság visszatéríti abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezelte vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

További információk az adatkezelési tájékoztatóban olvashatóak, amely Társaság honlapján www.csokikorzo.hu oldalon található. A személyes adatok kezelése vonatkozó irányadó jogszabályok: - A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), - Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve - A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt).

A fenti tájékoztatást megértettem, tudomásul veszem és az adatkezeléshez önként hozzájárulok.

Bevásárlókosár

Kérjük, lépjen be.

Elfelejtett jelszó
Regisztráció
Nem tudok belépni

Hírlevél

Termék ajánló
Webáruház készítés és bérlés

0.16 mp
HÍRLEVÉL