csokikorzo webáruház, webshop

Kategóriák

Hozzájárulás Nyereményjátékhoz
SZABÁLYZAT a Maya Chocolate Csoki Korzó Kft. által megrendezésre kerülő  mindenkori "Csokoládé nyereményjáték”-hoz [továbbiakban „Játékszabályzat”] amely készült a Maya Chocolate által megrendezésre kerülő CSOKOLÁDÉ NYEREMÉNYJÁTÉK lebonyolításához (a továbbiakban „Játék”)

A Játék Szervezője: Csoki Korzó Kft. Maya Chocolate, telephely: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky út 11. [továbbiakban „Szervező”, vagy „Csokibolt”, vagy „Adatkezelő”]
A Játék időtartama: időszakosan meghirdetve, a Maya Chocolate csokibolt Facebook és/vagy Instagram oldalán, illetve webáruházában a Hírek rovatában és Hírlevélben kiküldve a Hírlevélben feliratkozottak részére. A játék általános időtartam: 7-14 nap.

1. A JÁTÉK LEÍRÁSA
A játékban való részvétel önkéntes. A Csokibolt azon követői, vásárlói, kedvelői között, akik adott időszakban a Csokibolt által, mint adatkezelő által kiadott, az adatkezelésre vonatkozó önkéntes hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatot megadja sorsolásos játékot rendez. A játék célja, hogy a játék által a Csokibolt iránt érdeklődőket, mint érintetteket arra ösztönözze, hogy - megfelelve hirdetési adott napon hatályba lépő, az adatkezelésre vonatkozó európai uniós szabályozásnak – a hozzájárulás beszerzésével olyan jogkövető magatartást folytasson, mellyel megfelel a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltaknak. A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy a jelen szabályzatot teljes körűen megismerte, és azt feltétel nélkül elfogadja. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt kötelessége előzetesen tájékozódni a szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen szabályzat szerint történik. Amennyiben a jelen szabályzat valamely kérdést nem szabályozná, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha a Játékos a jelen szabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül. A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A játékban kizárólag – a jelen Játékszabályzat által nem kizárt személyek körébe eső – azon kizárólag nagykorú, cselekvőképességgel rendelkező, magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személyek [a továbbiakban: „Játékos”, vagy „Résztvevő”] vehetnek részt, akik lájkolják a meghirdetett játék posztját és/vagy kommentelik azt és/vagy megosztják azt, az adott játék szabályzatnak megfelelően. A posztban feltett kérdés megválaszolásához a játékosnak el kell látogatnia a Csokibolt webáruházának honlapjára, ahol a választ a termékek között megtalálja. Az átirányítást a játékos saját elektonikia eszköze végzi el, ebben Csokiboltnak felelőssége nincsen. A Csokibolt által üzemeltetett webáruház technikai partnere és üzemeltetője a Bolthely Kft. garantálja a weblap mindenkori biztonságát. Amennyiben a személyes adatok kezeléséhez illetve a marketing célú adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremények átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti.
A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá azok is, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, illetve hamis, vagy hamisított adatot használnak fel a játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. A Szervezők ugyanakkor kizárják azon Résztvevőket is, akik a Szervezőt bármely módon nem megfelelő színben tűntetnek fel.

3. A JÁTÉK EREDMÉNYE, A NYERTES(EK)
A Játék nyertesének/nyerteseinek megállapításához Csokibolt a poszt alatti játékosok nevét használja fel, és a közösségi média Facebook oldal által elfogadott Nyertes-sorsoló programot használ segítségül. A sorsolás dátuma a játék időtartama alatt/előtt kerül megállapításra, és az eredmény, vagyis a nyertes/nyertesek neve itt kerül kihirdetésre a sorsolástól számított 1napon belül, külön posztban/vagy a játék posztjában, érdeklődéstől függően. A nyerteseket külön privát Facebook üzenetben is értesíti a Csokibolt. Privát üzenetben a Nyertes/nyertesek nevét, címét, telefonszámát, e-mailcímét a Csokibolt elkéri a célból, hogy a nyereményt Nyerteseknek (amennyiben nem tudnak Csokiboltba befáradni) eljuttassa, futárszolgálatot igénybe véve. Csokibolt a személyes adatokat az Adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeli, őrzi a törvényben meghatározott időtartam végéig. Amennyiben a nyertes a játékszabályzat szerint kizárható a játékból, a fent részletezett módon meg kell ismételni a sorsolást. A sorsolásról jegyzőkönyv külön nem készül, az elektonikus sorsolóprogram által kiadott eredményt, vagyis a Nyertesek nevét, FB profiljukon látható nyilvános fényképükkel együtt külön FB posztban a Csokibolt megosztja követőivel a közösségi média oldalán. A Szervező rögzíti, hogy abban az esetben, ha az általa nyertesnek megállapított személy az általa megadott elérhetőségeken nem elérhető, avagy a megadott adata,címe nem létező, úgy a Szervező jogosult saját hatáskörben más nyertest megnevezni a korábbi nyertes értesítése nélkül.

4. A SZERVEZŐ JOGAI

A Szervező fenntartja az érvénytelenné nyilvánítás jogát mindazon Játékosok és játékban részt vevő eszközök vonatkozásában, amely nem felel meg a Szervező jelen Szabályzatába foglaltaknak. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen játékot vagy visszaélést tapasztal, úgy az adott résztvevőt szabad döntésével a játékból kizárhatja. A Játékszabályzat megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a szabályokat sértő Résztvevőt előzetes értesítés nélkül kizárja a játékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett segédeszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt, vagy bármi módon megzavarják a Szervező által üzemeltetett informatikai rendszer működését. Szintén kizárható a játékból az, aki harmadik személy nevében regisztrál, kommentel (annak tudtával vagy tudta nélkül). Különösen kizárhatja Szervező azt a Játékost, aki valótlan adatok közlésével bármilyen módon félrevezeti a többi Résztvevőt a játékkal kapcsolatban. Tilos igénybe venni a játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. E szabály megszegése szintén a Résztvevő kizárást vonhatja maga után. A Szervező egyoldalú, a honlapján közzétett nyilatkozatával jogosult a játékot bármikor szüneteltetni, felfüggeszteni, a Játékszabályzatba foglalt feltételeket egyoldalúan megváltoztatni, vagy törölni azzal, hogy ezen esetekben a Szervező egyoldalúan jogosult a követendő eljárás közlésére is. A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a játékban való részvételből vagy az elektronikus kapcsolat (internet-kapcsolat, levelező rendszerek) elérhetetlenné válásából erednek. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. A Szervező kizárólag súlyos gondatlansága, szándékossága vagy a jelen szabályzatban rögzített, lényeges kötelezettségei megszegésének következtében általa szándékosan okozott károkért felel. A Szervező nem vonható felelősségre a Résztvevők által valótlan adatok megadásával összefüggésbe hozható, valamint a Résztvevők által elfogadott szabályzatok megszegésével összefüggő események miatt. Szervező kizárja a közzétételből adódó következmények miatti felelősségét az egyes nyertes Résztvevők hozzájárulásán alapuló, nevük, lakhelyük (település), elnyert nyereményük és – a nagyobb nyeremények esetében – az átadásról készült fényképükkel kapcsolatban.


5. TOVÁBBI FELTÉTELEK
A nyeremények másra át nem ruházhatóak és pénzre át nem válthatóak. A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli adófizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező adóterheket a Szervező megállapítja és befizeti az illetékes adóhatóságok felé. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben felmerülő költségek és kiadások a Szervezőt terhelik (pl. a nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége), amennyiben a lakcím Magyarországon található. Külföldre nem lehetséges az ajándék eljuttatása a termék jellegéből fakadóan, illetve vám és adózási problémák elkerülése végett. A nyeremény átvételével kapcsolatos telefonos adategyeztetés során előforduló téves adatszolgáltatásért/hiányosságért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, és erről levelezést nem köteles folytatni. Szervező a játék lezárulta után öt napon túl semmilyen, a nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt, igényt nem fogad el. A játék a www.csokikorzo.hu weboldalon, a Maya Chocolate hivatalos Facebook és /vagy Instagram oldalán kerül népszerűsítésre. További információk az alábbi elektronikus címen kérhetőek: mayachoc.hun@gmail.com

6. ADATKEZELÉS
A Szervező rögzíti, hogy hatályos adatvédelmi tájékoztatóval rendelkezik, a Játék szervezése és lebonyolítása során az abban foglaltak szerint jár el. A Szervező rögzíti, hogy a Résztvevőktől a játékban való részvételre vonatkozóan külön nyilatkozatot kér és rögzít, amely kiterjed a jelen játékszabályzat minden pontjában kezelt adatok körére. A Szervező adatvédelmi tájékoztatója honlapján elérhető azzal, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat a Játékban résztvevők előtt ismerttét tette a Játékot megelőzően. Az Adatkezelő a jelen szabályzatban rögzíti, hogy megfelelve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény [Infotv.] 6.§ (1) bekezdésében foglaltaknak személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése a) az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy b) az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. E körben a Szervező, mint Adatkezelő rögzíti, hogy a játékban Résztvevő(k) adatai kizárólag abból a célból kerülnek rögzítésre, hogy a játék nyereménye a jogosult részére átadható legyen azzal, hogy a Játék megszűnését követően az adatok – kivéve, ha ahhoz az érintett hozzájárult – törlésre kerülnek. A Szervező rögzíti, hogy az adatkezelés során a Játékos által a Szervező részére az Infotv-ben megjelölt adatokon túl ekként őrzi meg a küldő elektronikus elérhetőségét, egyéb közölt személyes adatait azzal, hogy a játékban Résztvevő egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező képmását is bármely formában tartalmazó fényképet, elektronikus adatot megfelelően őrizze és a Játék során a játékszabályzat szerinti módokon felhasználja. A Játékban résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben a Játékban nyereményben részesülnek, úgy nevüket a Szervező honlapján a jelen szabályzat közzétételre vonatkozó rendelkezései szerint honlapján közzé tegye. A jelen pontban nem szabályozott és ismertetett adatkezelésre vonatkozó kérdésekre vonatkozóan a Szervező adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadóak. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.), valamint a 2018. május 25. napján hatályba lépő, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) az említett dátumtól alkalmazandó rendelkezéseivel összhangban a Játékos tudomásul veszi és elfogadja a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt, és kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy megadott személyes adatait a Csoki Korzó Kft. az adatkezelési időtartam alatt kezelje. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik. Az érintett által megadott személyes adatok kezelésének/tárolásának időtartama 5 (öt) év.


Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Kezelt adat típusa * Adatkezelés célja * Adatkezelés jogalapja * Adatkezelés időtartama

Név (forrás: Likeolás, Kommentelés, Megosztás) ▪ Játékos azonosítása ▪ Játékban való részvétel ▪ Nyeremény kézbesítése ▪ Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban ▪ Adójogi és közteher fizetési és bejelentési kötelezettség teljesítése ▪ Jog- és igényérvényesítés GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás A törlésre vonatkozó kérésig, de legfeljebb a játék lezárulásától számított 5 év.

E-mail cím (forrás: privát üzenet) ▪ Nyeremény kézbesítése ▪ Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban ▪ Adójogi és közteher fizetési és bejelentési kötelezettség teljesítése ▪ Nyertes közzététele ▪ Jog- és igényérvényesítés GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás A törlésre vonatkozó kérésig, de legfeljebb a játék lezárulásától számított 5 év

Telefonszám (forrás: privát üzenet) Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás A törlésre vonatkozó kérésig, de legfeljebb a játék lezárulásától számított 5 év

A fenti adatok összessége (név, e-mail cím, telefonszám) ▪ Nyertesként való kisorsolás esetén a nyeremény kézbesítése ▪ Jog- és igényérvényesítés GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerinti jogos érdek Játék lezárulásától számított 5 év

Szállítási név (forrás: Játékos által megadott) ▪ Nyertesként való kisorsolás esetén a nyeremény kézbesítése ▪ Jog- és igényérvényesítés GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerinti jogos érdek Játék lezárulásától számított 5 év

Szállítási cím (forrás: Játékos által megadott)
▪ Nyertesként való kisorsolás esetén a nyeremény kézbesítése ▪ Jog- és igényérvényesítés GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerinti jogos érdek Játék lezárulásától számított 5 év

A Játékos valós adatainak megadásával egyúttal önként és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám, település) a Szervező a Játék keretében a Játék végéig kezeljék és a jelen szabályzatban rögzítettek szerint felhasználják (kapcsolattartás, értesítés). Az adatokat a Szervező az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően, a hozzájárulás visszavonásáig kezelhetik. A Játékos jogosult a Játék során bármikor visszavonni adatkezelési hozzájárulását (amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét), továbbá kérni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen a mayachoc.hun@gmail.com e-mail címen vagy postai úton írásban a következő címre azonosíthatóan küldött levélben: 7622 Pécs, Bajcsy-Zs.út 11. Maya Chocolate részére.

A Játékos részéről a személyes adat szolgáltatása nem jogszabályon és nem szerződéses kötelezettségen, hanem a Játékos által adott önkéntes és tájékozott hozzájáruláson alapul, továbbá az adatszolgáltatás szerződés kötésének nem előfeltétele. A Játékos nem köteles a személyes adatait megadni, az adatszolgáltatás elmaradása és az adatkezeléshez történő hozzájárulás megadása esetén azonban a Játékban nem vehet részt. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó információt az Infotv. 13. valamint 15-16. pontjai „Az érintettek jogai és érvényesítése” cím alatt tartalmazzák – ideértve az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kifogást is –, amelyekkel kapcsolatban az adatkezelő adatvédelmi felelőséhez bármikor ismételt vagy további kérdéssel lehet fordulni. Az érintett továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy az Infotv.-ben foglaltak szerint bírósághoz is fordulhat.


Szervező a jelen szabályzat és a játék menetének vagy a játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Szervező weboldala technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ilyen esetekben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A JÁTÉK BEFEJEZÉSE
Az eredmény közzététele Az Adatkezelő a Játék eredményét, a játék nyertesének(nyerteseinek) névsorát a nyeremények átadását követő egy napon belül a www.csokikorzo.hu honlapon, továbbá a Csokibolt hivatalos Facebook és/vagy Instagram oldalán teszi közzé. A nyeremény átadása: A nyeremények személyesen vagy GLS futárszolgálat igénybevételével kerülnek átadásra. A személyesen átadott nyeremények esetén a Nyertes – nyeremény átvételekor készült – képmásai és hangfelvétele (fényképek, videofelvétel), valamint nyereményének tárgya, továbbá a Nyertes neve és lakhelye – csak a település megnevezésével – kerül közzétételre a fenti honlapokon. A nyertes a közzétételhez a nyereményének átadásakor külön, írásbeli nyilatkozatban is hozzájárul, amely nyilatkozata utóbb általa visszavonható.

Bevásárlókosár

Kérjük, lépjen be.

Elfelejtett jelszó
Regisztráció
Nem tudok belépni

HírlevélWebáruház készítés és bérlés

0.21 mp
HÍRLEVÉL