csokikorzo webáruház, webshop

Kategóriák

Hozzájárulás Nyereményjátékhoz
SZABÁLYZAT a Maya Chocolate Csoki Korzó Kft. által megrendezésre kerülő  mindenkori "Csokoládé nyereményjáték”-hoz [továbbiakban „Játékszabályzat”] amely készült a Maya Chocolate által megrendezésre kerülő CSOKOLÁDÉ NYEREMÉNYJÁTÉK lebonyolításához (a továbbiakban „Játék”)

A Játék Szervezője: Csoki Korzó Kft. Maya Chocolate, telephely: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky út 11. [továbbiakban „Szervező”, vagy „Csokibolt”, vagy „Adatkezelő”]
A Játék időtartama: időszakosan meghirdetve, a Maya Chocolate csokibolt Facebook és/vagy Instagram oldalán, illetve webáruházában a Hírek rovatában és Hírlevélben kiküldve a Hírlevélben feliratkozottak részére. A játék általános időtartam: 7-14 nap.

1. A JÁTÉK LEÍRÁSA
A játékban való részvétel önkéntes. A Csokibolt azon követői, vásárlói, kedvelői között, akik adott időszakban a Csokibolt által, mint adatkezelő által kiadott, az adatkezelésre vonatkozó önkéntes hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatot megadja sorsolásos játékot rendez. A játék célja, hogy a játék által a Csokibolt iránt érdeklődőket, mint érintetteket arra ösztönözze, hogy - megfelelve hirdetési adott napon hatályba lépő, az adatkezelésre vonatkozó európai uniós szabályozásnak – a hozzájárulás beszerzésével olyan jogkövető magatartást folytasson, mellyel megfelel a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltaknak. A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy a jelen szabályzatot teljes körűen megismerte, és azt feltétel nélkül elfogadja. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt kötelessége előzetesen tájékozódni a szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen szabályzat szerint történik. Amennyiben a jelen szabályzat valamely kérdést nem szabályozná, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha a Játékos a jelen szabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül. A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A játékban kizárólag – a jelen Játékszabályzat által nem kizárt személyek körébe eső – azon kizárólag nagykorú, cselekvőképességgel rendelkező, magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személyek [a továbbiakban: „Játékos”, vagy „Résztvevő”] vehetnek részt, akik lájkolják a meghirdetett játék posztját és/vagy kommentelik azt és/vagy megosztják azt, az adott játék szabályzatnak megfelelően. A posztban feltett kérdés megválaszolásához a játékosnak el kell látogatnia a Csokibolt webáruházának honlapjára, ahol a választ a termékek között megtalálja. Az átirányítást a játékos saját elektonikia eszköze végzi el, ebben Csokiboltnak felelőssége nincsen. A Csokibolt által üzemeltetett webáruház technikai partnere és üzemeltetője a Bolthely Kft. garantálja a weblap mindenkori biztonságát. Amennyiben a személyes adatok kezeléséhez illetve a marketing célú adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremények átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti.
A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá azok is, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, illetve hamis, vagy hamisított adatot használnak fel a játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. A Szervezők ugyanakkor kizárják azon Résztvevőket is, akik a Szervezőt bármely módon nem megfelelő színben tűntetnek fel.

3. A JÁTÉK EREDMÉNYE, A NYERTES(EK)
A Játék nyertesének/nyerteseinek megállapításához Csokibolt a poszt alatti játékosok nevét használja fel, és a közösségi média Facebook oldal által elfogadott Nyertes-sorsoló programot használ segítségül. A sorsolás dátuma a játék időtartama alatt/előtt kerül megállapításra, és az eredmény, vagyis a nyertes/nyertesek neve itt kerül kihirdetésre a sorsolástól számított 1napon belül, külön posztban/vagy a játék posztjában, érdeklődéstől függően. A nyerteseket külön privát Facebook üzenetben is értesíti a Csokibolt. Privát üzenetben a Nyertes/nyertesek nevét, címét, telefonszámát, e-mailcímét a Csokibolt elkéri a célból, hogy a nyereményt Nyerteseknek (amennyiben nem tudnak Csokiboltba befáradni) eljuttassa, futárszolgálatot igénybe véve. Csokibolt a személyes adatokat az Adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeli, őrzi a törvényben meghatározott időtartam végéig. Amennyiben a nyertes a játékszabályzat szerint kizárható a játékból, a fent részletezett módon meg kell ismételni a sorsolást. A sorsolásról jegyzőkönyv külön nem készül, az elektonikus sorsolóprogram által kiadott eredményt, vagyis a Nyertesek nevét, FB profiljukon látható nyilvános fényképükkel együtt külön FB posztban a Csokibolt megosztja követőivel a közösségi média oldalán. A Szervező rögzíti, hogy abban az esetben, ha az általa nyertesnek megállapított személy az általa megadott elérhetőségeken nem elérhető, avagy a megadott adata,címe nem létező, úgy a Szervező jogosult saját hatáskörben más nyertest megnevezni a korábbi nyertes értesítése nélkül.

4. A SZERVEZŐ JOGAI

A Szervező fenntartja az érvénytelenné nyilvánítás jogát mindazon Játékosok és játékban részt vevő eszközök vonatkozásában, amely nem felel meg a Szervező jelen Szabályzatába foglaltaknak. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen játékot vagy visszaélést tapasztal, úgy az adott résztvevőt szabad döntésével a játékból kizárhatja. A Játékszabályzat megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a szabályokat sértő Résztvevőt előzetes értesítés nélkül kizárja a játékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett segédeszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt, vagy bármi módon megzavarják a Szervező által üzemeltetett informatikai rendszer működését. Szintén kizárható a játékból az, aki harmadik személy nevében regisztrál, kommentel (annak tudtával vagy tudta nélkül). Különösen kizárhatja Szervező azt a Játékost, aki valótlan adatok közlésével bármilyen módon félrevezeti a többi Résztvevőt a játékkal kapcsolatban. Tilos igénybe venni a játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. E szabály megszegése szintén a Résztvevő kizárást vonhatja maga után. A Szervező egyoldalú, a honlapján közzétett nyilatkozatával jogosult a játékot bármikor szüneteltetni, felfüggeszteni, a Játékszabályzatba foglalt feltételeket egyoldalúan megváltoztatni, vagy törölni azzal, hogy ezen esetekben a Szervező egyoldalúan jogosult a követendő eljárás közlésére is. A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a játékban való részvételből vagy az elektronikus kapcsolat (internet-kapcsolat, levelező rendszerek) elérhetetlenné válásából erednek. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. A Szervező kizárólag súlyos gondatlansága, szándékossága vagy a jelen szabályzatban rögzített, lényeges kötelezettségei megszegésének következtében általa szándékosan okozott károkért felel. A Szervező nem vonható felelősségre a Résztvevők által valótlan adatok megadásával összefüggésbe hozható, valamint a Résztvevők által elfogadott szabályzatok megszegésével összefüggő események miatt. Szervező kizárja a közzétételből adódó következmények miatti felelősségét az egyes nyertes Résztvevők hozzájárulásán alapuló, nevük, lakhelyük (település), elnyert nyereményük és – a nagyobb nyeremények esetében – az átadásról készült fényképükkel kapcsolatban.


5. TOVÁBBI FELTÉTELEK
A nyeremények másra át nem ruházhatóak és pénzre át nem válthatóak. A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli adófizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező adóterheket a Szervező megállapítja és befizeti az illetékes adóhatóságok felé. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben felmerülő költségek és kiadások a Szervezőt terhelik (pl. a nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége), amennyiben a lakcím Magyarországon található. Külföldre nem lehetséges az ajándék eljuttatása a termék jellegéből fakadóan, illetve vám és adózási problémák elkerülése végett. A nyeremény átvételével kapcsolatos telefonos adategyeztetés során előforduló téves adatszolgáltatásért/hiányosságért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, és erről levelezést nem köteles folytatni. Szervező a játék lezárulta után öt napon túl semmilyen, a nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt, igényt nem fogad el. A játék a www.csokikorzo.hu weboldalon, a Maya Chocolate hivatalos Facebook és /vagy Instagram oldalán kerül népszerűsítésre. További információk az alábbi elektronikus címen kérhetőek: mayachoc.hun@gmail.com

6. ADATKEZELÉS
A Szervező rögzíti, hogy hatályos adatvédelmi tájékoztatóval rendelkezik, a Játék szervezése és lebonyolítása során az abban foglaltak szerint jár el. A Szervező rögzíti, hogy a Résztvevőktől a játékban való részvételre vonatkozóan külön nyilatkozatot kér és rögzít, amely kiterjed a jelen játékszabályzat minden pontjában kezelt adatok körére. A Szervező adatvédelmi tájékoztatója honlapján elérhető azzal, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat a Játékban résztvevők előtt ismerttét tette a Játékot megelőzően. Az Adatkezelő a jelen szabályzatban rögzíti, hogy megfelelve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény [Infotv.] 6.§ (1) bekezdésében foglaltaknak személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése a) az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy b) az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. E körben a Szervező, mint Adatkezelő rögzíti, hogy a játékban Résztvevő(k) adatai kizárólag abból a célból kerülnek rögzítésre, hogy a játék nyereménye a jogosult részére átadható legyen azzal, hogy a Játék megszűnését követően az adatok – kivéve, ha ahhoz az érintett hozzájárult – törlésre kerülnek. A Szervező rögzíti, hogy az adatkezelés során a Játékos által a Szervező részére az Infotv-ben megjelölt adatokon túl ekként őrzi meg a küldő elektronikus elérhetőségét, egyéb közölt személyes adatait azzal, hogy a játékban Résztvevő egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező képmását is bármely formában tartalmazó fényképet, elektronikus adatot megfelelően őrizze és a Játék során a játékszabályzat szerinti módokon felhasználja. A Játékban résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben a Játékban nyereményben részesülnek, úgy nevüket a Szervező honlapján a jelen szabályzat közzétételre vonatkozó rendelkezései szerint honlapján közzé tegye. A jelen pontban nem szabályozott és ismertetett adatkezelésre vonatkozó kérdésekre vonatkozóan a Szervező adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadóak. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.), valamint a 2018. május 25. napján hatályba lépő, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) az említett dátumtól alkalmazandó rendelkezéseivel összhangban a Játékos tudomásul veszi és elfogadja a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt, és kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy megadott személyes adatait a Csoki Korzó Kft. az adatkezelési időtartam alatt kezelje. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik. Az érintett által megadott személyes adatok kezelésének/tárolásának időtartama 5 (öt) év.


Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Kezelt adat típusa * Adatkezelés célja * Adatkezelés jogalapja * Adatkezelés időtartama

Név (forrás: Likeolás, Kommentelés, Megosztás) ▪ Játékos azonosítása ▪ Játékban való részvétel ▪ Nyeremény kézbesítése ▪ Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban ▪ Adójogi és közteher fizetési és bejelentési kötelezettség teljesítése ▪ Jog- és igényérvényesítés GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás A törlésre vonatkozó kérésig, de legfeljebb a játék lezárulásától számított 5 év.

E-mail cím (forrás: privát üzenet) ▪ Nyeremény kézbesítése ▪ Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban ▪ Adójogi és közteher fizetési és bejelentési kötelezettség teljesítése ▪ Nyertes közzététele ▪ Jog- és igényérvényesítés GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás A törlésre vonatkozó kérésig, de legfeljebb a játék lezárulásától számított 5 év

Telefonszám (forrás: privát üzenet) Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás A törlésre vonatkozó kérésig, de legfeljebb a játék lezárulásától számított 5 év

A fenti adatok összessége (név, e-mail cím, telefonszám) ▪ Nyertesként való kisorsolás esetén a nyeremény kézbesítése ▪ Jog- és igényérvényesítés GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerinti jogos érdek Játék lezárulásától számított 5 év

Szállítási név (forrás: Játékos által megadott) ▪ Nyertesként való kisorsolás esetén a nyeremény kézbesítése ▪ Jog- és igényérvényesítés GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerinti jogos érdek Játék lezárulásától számított 5 év

Szállítási cím (forrás: Játékos által megadott)
▪ Nyertesként való kisorsolás esetén a nyeremény kézbesítése ▪ Jog- és igényérvényesítés GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerinti jogos érdek Játék lezárulásától számított 5 év

A Játékos valós adatainak megadásával egyúttal önként és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám, település) a Szervező a Játék keretében a Játék végéig kezeljék és a jelen szabályzatban rögzítettek szerint felhasználják (kapcsolattartás, értesítés). Az adatokat a Szervező az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően, a hozzájárulás visszavonásáig kezelhetik. A Játékos jogosult a Játék során bármikor visszavonni adatkezelési hozzájárulását (amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét), továbbá kérni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen a mayachoc.hun@gmail.com e-mail címen vagy postai úton írásban a következő címre azonosíthatóan küldött levélben: 7622 Pécs, Bajcsy-Zs.út 11. Maya Chocolate részére.

A Játékos részéről a személyes adat szolgáltatása nem jogszabályon és nem szerződéses kötelezettségen, hanem a Játékos által adott önkéntes és tájékozott hozzájáruláson alapul, továbbá az adatszolgáltatás szerződés kötésének nem előfeltétele. A Játékos nem köteles a személyes adatait megadni, az adatszolgáltatás elmaradása és az adatkezeléshez történő hozzájárulás megadása esetén azonban a Játékban nem vehet részt. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó információt az Infotv. 13. valamint 15-16. pontjai „Az érintettek jogai és érvényesítése” cím alatt tartalmazzák – ideértve az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kifogást is –, amelyekkel kapcsolatban az adatkezelő adatvédelmi felelőséhez bármikor ismételt vagy további kérdéssel lehet fordulni. Az érintett továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy az Infotv.-ben foglaltak szerint bírósághoz is fordulhat.


Szervező a jelen szabályzat és a játék menetének vagy a játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Szervező weboldala technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ilyen esetekben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A JÁTÉK BEFEJEZÉSE
Az eredmény közzététele Az Adatkezelő a Játék eredményét, a játék nyertesének(nyerteseinek) névsorát a nyeremények átadását követő egy napon belül a www.csokikorzo.hu honlapon, továbbá a Csokibolt hivatalos Facebook és/vagy Instagram oldalán teszi közzé. A nyeremény átadása: A nyeremények személyesen vagy GLS futárszolgálat igénybevételével kerülnek átadásra. A személyesen átadott nyeremények esetén a Nyertes – nyeremény átvételekor készült – képmásai és hangfelvétele (fényképek, videofelvétel), valamint nyereményének tárgya, továbbá a Nyertes neve és lakhelye – csak a település megnevezésével – kerül közzétételre a fenti honlapokon. A nyertes a közzétételhez a nyereményének átadásakor külön, írásbeli nyilatkozatban is hozzájárul, amely nyilatkozata utóbb általa visszavonható.

Bevásárlókosár

Kérjük, lépjen be.

Elfelejtett jelszó
Regisztráció
Nem tudok belépni

Hírlevél

Termék ajánló
Webáruház készítés és bérlés

0.15 mp
HÍRLEVÉL